S.K.F. K.S. POGOŃ Nowa Dęba - strona nieoficjalna

Strona klubowa
Herb

Logowanie

Ankiety

Brak aktywnych ankiet.

Statut SKF POGOŃ

 

S T A T U T

Stowarzyszenia Kultury Fizycznej

S.K.F. „Pogoń” Nowa Dęba

 

Rozdział I - Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie - pod nazwą „Pogoń” Nowa Dęba, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym stowarzyszeniem kultury fizycznej zrzeszającą członków w celach niezarobkowych, mającym na celu rozwój  i upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności popularyzację  sportu i wszelkich form działalności.

§ 2

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o stowarzyszeniach”, Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 3

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną,  działa przez organy ustanowione w niniejszym statucie i jest powołane na czas nieokreślony.

§ 4

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz jest miasto Nowa Dęba.
 2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 5

 1. Stowarzyszenie może być członkiem okręgowych, regionalnych, ogólnokrajowych oraz międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
 2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpienia z nich decyduje Walne Zebranie Członków większością kwalifikowaną co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział w Walnym Zebraniu Członków.

§ 6

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków  w realizacji zadań statutowych.
 2. Ma prawo zatrudniać pracowników do zabezpieczenia prawidłowej relacji zadań statutowych.
 3. Stowarzyszenie nie może prowadzić działalności gospodarczej.
 4. Stowarzyszenie do zabezpieczenia realizacji statutowych celów może pozyskiwać  i gromadzić środki  o których mowa w § 26 i § 27 niniejszego statutu.  

§ 7

 1. Stowarzyszenie używa godła, flagi, hymnu, pieczęci, barw, legitymacji, odznak i znaczków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
 2. Wzory ich ustala i zatwierdza Zarząd Stowarzyszenia.

Rozdział II - Cele i środki działania

§ 8

Celem Stowarzyszenia jest: 
 

 1. rozwijanie w różnych formach kultury fizycznej i sportu.
 2. promocja sportu i aktywnego trybu życia.
 3. stworzenie odpowiednich warunków i rozwijanie zainteresowań kulturą fizyczną, sportem i rekreacją wśród mieszkańców miasta, gminy, powiatu i województwa w tym do uprawniania sportu wyczynowego oraz kształtowanie zasad koleżeństwa i współdziałania w kierunku rozwoju sportu w szczególności wśród dzieci i młodzieży.
 4. promocja kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego wśród mieszkańców miasta, gminy, powiatu i województwa.
 5. stworzenie możliwości dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej,
 6. wyszukiwanie i wspieranie młodych talentów w różnych dyscyplinach sportowych.
 7. czynny udział w życiu kulturalnym i społecznym miasta oraz podnoszenie poziomu kulturalnego i sportowego członków oraz mieszkańców miasta, gminy, powiatu i województwa.
 8. powstrzymanie zjawisk dewiacji pojawiających się wokół sportu (przemoc, doping itp).
 9. działanie poprzez kontakty sportowe na rzecz integracji międzynarodowej oraz rozwijanie w tym zakresie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 10. działanie w ramach profilaktyki i przeciwdziałaniu uzależnieniom i innym patologiom społecznym.
 11. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i promocja równouprawnienia społecznego.

2. Powyższe cele stowarzyszenie realizuje poprzez:

 1. powołanie sekcji sportowych w różnych dyscyplinach, składających się z zespołów, grup.
 2. organizowanie szkolenia sportowego w postaci treningów, kursów, seminariów  i innych zajęć.
 3. organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych (festynów, turniejów), oraz udział w zawodach, imprezach i rozgrywkach cyklicznych organizowanych przez powołane do tego stowarzyszenia i podmioty.
 4. propagowanie wśród społeczeństwa kultury fizycznej, sportu i rekreacji i zapewnienie przeżyć sportowych o wysokich walorach estetycznych stanowiących formę wypoczynku i rekreacji.   
 5. zapewnienie odpowiednich warunków do uprawiania sportu w szczególności kadry szkoleniowej, urządzeń i sprzętu sportowego oraz materiałów szkoleniowych.
 6. współdziałanie w zakresie opieki lekarskiej nad członkami stowarzyszenia.
 7. pozyskiwanie darczyńców i sponsorów dla działalności statutowej.
 8. współpracę z samorządem lokalnym, szkołami oraz organizacjami społecznymi.
 9. podejmowanie innych przedsięwzięć zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa  w ramach statutowej działalności, które są celowe dla rozwoju sportu i wszelkich form aktywności  na terenie działania.
 10. organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych.

 

Rozdział III - Członkowie, ich prawa i obowiązki      

§ 9

Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:   

1) członków zwyczajnych,    
2) członków wspierających, 
3) członków honorowych,

 

§ 10

Członek Zwyczajny

1. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej (RP) posiadający pełną zdolność do czynności prawnych  i nie pozbawiony praw publicznych, akceptujący statutowe cele Stowarzyszenia i zostanie przyjęty uchwałą Zarządu.          

2. Małoletni w wieku 16-18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą należeć do Stowarzyszenia i korzystać z biernego prawa wyborczego z tym, że w składzie Zarządu Stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.    


3. Małoletni poniżej 16 lat, za zgodą swych przedstawicieli ustawowych (prawnych opiekunów), mogą należeć do Stowarzyszenia według zasad określonych w statucie bez głosu stanowiącego na Walnym Zebraniu Członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.      

4. Członkami Stowarzyszenia mogą być pełnoletni cudzoziemcy mający pełna zdolność do czynności prawnych oraz posiadający miejsce zamieszkania na terenie RP zgodnie ze statutem oraz przepisami obowiązującymi obywateli polskich.    

5. Do Stowarzyszenia mogą wstępować także cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terytorium RP zgodnie ze statutem oraz z ustawą :Prawo o stowarzyszeniach”.


6. Przyjęcie w poczet członków, następuje na podstawie pisemnej deklaracji składanej przez przystępującego na członka Stowarzyszenia.      

           
7. Przyjęcia Członków Zwyczajnych i Wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia, powiadamiając o tym składającego deklarację.

8. Członkowie Zwyczajni mają prawo:  

 1. uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 - "Prawo o stowarzyszeniach".
 2. brać czynny udział w imprezach sportowych oraz używać godła i barw Stowarzyszenia.
 3. zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Stowarzyszenia oraz oceniać ich działalność.
 4. otrzymać od władz Stowarzyszenia pomoc w zakresie realizacji jego statutowych działań.
 5. korzystać z urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia.
 6. korzystać z innych uprawnień wynikających z działalności statutowej Stowarzyszenia.

9. Członkowie Zwyczajni mają obowiązek:

 1. przestrzegać postanowienia statutu oraz uchwały organów Stowarzyszenia.
 2. regularnie opłacać składki członkowskie.
 3. brać czynny udział w działalności Stowarzyszenia.
 4. brać udział w Walnym Zebraniu Członków.
 5. systematycznie dążyć do podniesienia swojej sprawności fizycznej.
 6. Przestrzegać dyscypliny sportowej.
 7. godnie reprezentować Stowarzyszenie.
 8. utrzymywać w należytym stanie powierzony sprzęt sportowy.

§ 11

Członek Wspierający


1. Członkiem Wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zdeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.

2. Członek Wspierający - osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

3. Przyjęcie w poczet Członków Wspierających Stowarzyszenia następuje na podstawie zgłoszenia zatwierdzonego przez Zarząd Stowarzyszenia.         

4. Członek Wspierający posiada prawa i obowiązki Członka Zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.  
 

§ 12

Członek Honorowy


1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.

2. Osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju kultury fizycznej i sportu na terenie powiatu tarnobrzeskiego oraz miasta i gminy Nowa Dęba może być nadana godność Członka Honorowego.

3. Godność członka honorowego nadawana jest przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.        
 

§ 13

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek: 
 2. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi.
 3. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
 4. pozbawienia praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu lub skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo godzące w dobre imię Stowarzyszenia.
 5. wykluczenia z Stowarzyszenia na skutek decyzji Zarządu w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał  i regulaminów oraz zasad etyki.    
 6. zmiany przynależności do Stowarzyszenia przez zawodnika czynnego sportowo.
 7. pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku uchwały władz Stowarzyszenia, która członkostwo nadała.

           2. Uchwały w zakresie  ustania, wykluczenia i skreślenia Członka podejmuje Zarząd Stowarzyszenia. Od uchwały o wykluczeniu i skreśleniu przysługuje Członkowi odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały lub orzeczenia.

 

Rozdział IV - Władze Stowarzyszenia

§ 14

 

1.Władzami Stowarzyszenia są:       

a) Walne Zebranie Członków,          
b) Zarząd Stowarzyszenia,   
c) Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.                   

§ 15


1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się  w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

 

2. Ukonstytuowanie nowo wybranych władz stowarzyszenia następuję nie później aniżeli  w ciągu 14 dni od daty wyboru. Do czasu ukonstytuowania nowo wybranych władz działają władze ubiegłej kadencji.


3. Uchwały odpowiednich władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków do głosowania. W drugim zaś terminie bez względu na ilość obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.                 W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.

 

4. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, według kolejności uzyskanych głosów.            
 

§ 16

Walne Zebranie Członków

 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższym organem władzy Stowarzyszenia. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy w szczególności:

 

 1. uchwalanie programu działalności stowarzyszenia;
 2. wybieranie władz stowarzyszenia: Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 4. podejmowanie uchwał w sprawach istotnych dla Stowarzyszenia nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz;
 5. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu o wykluczeniu i skreśleniu Członka Stowarzyszenia;
 6. ustalenie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich (wg. potrzeb).
 7. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego;
 8. dokonywanie oceny działalności władz Stowarzyszenia;
 9. dokonywanie zmian w statucie Stowarzyszenia;
 10. podejmowanie uchwał dotyczących zbycia lub nabycia nieruchomości;
 11. podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji;
 12. decydowanie o zawieszeniu działalności lub rozwiązaniu się Stowarzyszenia;           

 

2. Walne zebranie może być:

- zwyczajne;

- nadzwyczajne.

3. Walne Zebranie Członków Zwyczajne Sprawozdawcze zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku, a Sprawozdawczo Wyborcze raz na 4 lata.

a) Walne Zebranie Członków Nadzwyczajne zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej albo 15 % ogólnej liczby Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia. Wniosek w tej sprawie sporządza się na piśmie. Walne Zebranie Członków Nadzwyczajne zwołuje Zarząd w terminie jednego miesiąca od daty zgłoszenia żądania lub złożenia wniosku przez uprawnione organy.   

b) Walne Zebranie Członków Nadzwyczajne obraduje nad sprawami do których zostało zwołane.

4. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:       

- z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni i honorowi,         
- z głosem doradczym - członkowie wspierający i zaproszeni goście.       

5. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.          

6. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Przewodniczący Zebrania.     

4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, chyba że statut stanowi inaczej.

§ 17


Zarząd


1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.    

2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 4 do 6 członków, w tym Prezesa, jednego V-ce Prezesa, Sekretarza i Skarbnika. O ilości członków Zarządu decyduje każdorazowo Walne Zebranie Członków. Wybór Prezesa i V-ce Prezesa Zarządu następuje w oddzielnym głosowaniu.      

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na  3 miesiące.   

4. Zarząd ustala wysokość składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek lub świadczeń (wg. potrzeb).

§ 18

Do kompetencji Zarządu należy:  

1. Realizacja celów oraz uchwał Walnego Zebrania Członków.     
2. Określenie szczegółowych kierunków działania.
3. Kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia.
4. Uchwalanie regulaminów przewidzianych do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia.  
5. Przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia i stwierdzenie wygaśnięcia członkostwa.
6. Zarządzanie majątkiem i finansami Stowarzyszenia.     
7. Powoływanie komisji, zespołów, sekcji i określanie ich zadań.  
8. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.          
9. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

10. Wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego.

11. Uchwalanie wysokości składek członkowskich.

 12. Rozpatrywanie sporów pomiędzy Członkami Stowarzyszenia powstałych na tle działalności Stowarzyszenia

13. Wyróżnianie Członków Stowarzyszenia poprzez pochwałę, list gratulacyjny lub nagrodę rzeczową.

14. Karanie Członków Stowarzyszenia poprzez upomnienie, naganę lub wykluczenie ze Stowarzyszenia.

15. Składanie sprawozdań z własnej działalności na Walnym Zebraniu Członków.Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków.

 

§ 19

Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.  

2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków w tym: przewodniczącego, sekretarza i członka.

§ 20

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:      

1.  Kontrolowanie działalności Stowarzyszenia.      
2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli.
3. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się Zarządu z jego statutowych obowiązków, a także prawo zwołania posiedzenia Zarządu.      
4. Składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi.           
5. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
6. Prawo złożenia wniosku o zwołanie Walnego Zebrania Członków.

Uchwały Komisji Rewizyjnej  zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków.

§ 21

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.        

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Zarządu.  

3. Nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 22

 1. W przypadku ustąpienia Członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej organom tym przysługuje prawo uzupełnienia składu brakujących Członków. Liczba Członków uzupełnionych nie może przekraczać 1/3 składu powołanego przez Walne Zebranie Członków.

§ 23

1. Sekcje sportowe powołuje Walne Zebranie Członków. Członkami sekcji sportowych mogą być Członkowie Stowarzyszenia. Kierownikiem Sekcji Sportowej jest osoba wybrana przez Zarząd Stowarzyszenia. Sprawozdanie z działalności sekcji sportowej przed Zarządem Stowarzyszenia składa jej Kierownik. Kierownik Sekcji Sportowej ma prawo uczestniczyć  w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym.

 

Rozdział V - Wyróżnienia i kary

§ 24

 1. Za aktywny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia w szczególności wysokie osiągnięcia, które przyczyniły się do promowania i tworzenia dobrego wizerunku Stowarzyszenia przyznawane są wyróżnienia i nagrody.   
 2. Zasady, tryb przyznawania wyróżnień i nagród oraz ich rodzaj określa regulamin uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 25

 1. W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia – Zarządowi przysługuje prawo do wymierzania następujących kar:
 1. upomnienia;
 2. nagany;
 3. zawieszenia w prawach członka na okres 12 miesięcy;
 4. wykluczenia spośród grona członków Stowarzyszenia.
 1. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, Członkowi Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały lub orzeczenia.
 1. Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia o ukaraniu jest ostateczna.

Rozdział VI - Majątek i Fundusze

§ 26

Na majątek Stowarzyszenia składają się ruchomości, nieruchomości i fundusze, które przeznaczone są w całości na zabezpieczenie statutowych celów stowarzyszenia.

§ 27

Fundusze Stowarzyszenia przeznaczone w całości na zabezpieczenie statutowych celów stowarzyszenia stanowią:           
 
1. Składki członkowskie i opłata wpisowych;          
2. Darowizny, subwencje, dotacje, spadki, zapisy i innego rodzaju świadczenia majątkowe poczynione na rzecz Stowarzyszenia;        
3. Dochody z własnej działalności statutowej;         
4. Odsetki bankowe i inne przychody z kapitału;

§ 28

 1. Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest w całości na realizację statutowych celów Stowarzyszenia oraz na pokrycie jego niezbędnych kosztów.     

§ 29

1.Stowarzyszenie prowadzi ewidencję finansową zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
3.Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli               w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie w tym Prezesa.   
4. Zarząd może ustanowić pełnomocników i ustalić zakres ich kompetencji.

 

Rozdział VII - Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.


§ 30

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.       

2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków.           

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych  w niniejszym statucie mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”.

 

Rozdział VIII - Przepisy przejściowe.

§ 31

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się na Zebraniu Założycielskim S.K.F. „Pogoń” Nowa Dęba.

 

§ 32

1. Za dostateczny tryb zawiadamiający członków Stowarzyszenia uważa się pisemne zawiadomienie dostarczone na adres korespondencyjny podany przez Członka Stowarzyszenia.

2. W uzasadnionych przypadkach Zarząd może postanowić o innym trybie zawiadomienia członków.

 

§ 33

W razie wątpliwości dotyczących zapisów statutu prawo jego interpretacji posiada Zarząd Stowarzyszenia.

 

Niniejszy Statut został uchwalony na Zebraniu Założycielskim SKF Pogoń Nowa Dęba w dniu 06.03.2011 r.

 

UWAGA: powyższy  tekst statutu zawiera błędy techniczne spowodowane przeformatowaniem, stąd też w celu uzyskania orginalnego dokumentu proszę o kontakt. 

Najnowsza galeria

Kolejne trofea szachowe wywalczone w Nowej Dębie !!
Ładowanie...

Reklama

Buttony

Zegar

Pogoda


Aby widget pogoda funkcjonował poprawnie, należy wypełnić dane w panelu administracyjnym.

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 19, wczoraj: 22
ogółem: 183 288

statystyki szczegółowe